November: Den gamla Mariaklockan kommer tillbaka till Gamla Kyrkan

"För jämt ett sekel sedan räddades Ytterlännäs Gamla Kyrka från förstörelse, och till jubileet har hon återfått sin Mariaklocka genom en donation av konsulinnan Ulla Ekman på Väja."

Sundsvalls Tidning, 11. november 1950


kicka för den stora bilden!

Juli: Gustav Näsström skriver till den lokala tidningen

"Herr Redaktör!

"Må det tillåtas en utbording med gamla anor i Ytterlännës att här föra fram en tanke som - det tror jag mig veta - kan räkna på sympati i den socknen. Ytterlännäs gamla kyrka, en av de förnämsta medeltidsskyrkorna i hela Norrland, kan ju i host fira hundraårsminnet av sin raddning undan en välmenande vandalism, son under förra hälften av 1800-talet grasserade bland vårt lands kyrkor. Socknen ansåg sig behöva en ny kyrka och en sådan blev ocks byggd. En naturlig följd hade nu varit att den gamla kyrkan rivits, men soknen motsatte sig en sådan konsekvens på initiativ av häradshövding Schömneyr pa Angsta gård, vilken utpekade en dy1ikrivriing sååsorn ett "helgonarån". Och där star alltjämt den gamla kyrkan i sin backe såsom ett monument både över de forna ytterlännäsbornas fromhet och över en pionjärbragd inom svensk kulturminnesvård.

"Det är bra ett av sina medeltida inventarier hon blivit berövad, nämligen sin storklocka. Den hänger nu som lillklocka i socknens nya kyrka och det sägs att den där löper risk att rämna på grund av den elektrifierade ringningen. Det är [en] förnäm och vacker klocka. En av våra få specialister pa detta område, fii.kand. Lars Magnus Holmnbäck i Uppsala, har undersökt henne och funnit att hon gjutits av samme mäsare, som gjort Fellingbro storklocka i Västmanland och att gjutningen bör ha skett strax efter 1450. Runt halsen bär hon ett skriftband med inledningsorden till den vackra Maria-bönen, som i svensk översättning lyder: "Hell dig Maria, full av nåd, Herren är med dig, välsignad vare du bland kvinnor".

"Klockan är ju kyrkans stämma i bygden. Utan klocka är kyrkan stum. Den snart 500-åriga Mariaklockan borde därför återuppsättas i sin gamla miljö, vare sig den nuv. tornryttaren tål en sådan belastning eller man måste uppföra en fristående stapel eller klockbock av enkel resning. Men samtidigt måste ju den nya kyrkan få en annan lillklocka, som bättre tål den elektriska ringningen.

"Vore det nu inte en angelägen uppgift for nutidens ytterlännäsbor att raskt göra en insamling till detta ändamål, så att den gamla klockan på sin gamla plats kunde ringa samman till hundraårsminnets firande i höst? På så sätt skulle de värdigt och ödmjukt fullfölja traditionen från de framsynta sockenmännens beslut år 1850.

"Eftersom en av mina förfäder var bland de tre som undertecknade beslutet, känner jag det som en kär plikt att inte bara föra fram detta förslag till offentligheten utan också sätta handling bakom orden genom att till en blivande insamling överlämna 100 kr., som jag ber VA:s redaktion sända vidare till rätt instans.

"Förslövsholm d. 5.7.1950

"Gustaf Näsström"