[recension]

Gustaf Näsström, Det gamla Medevi. Kulturhistoriska anteckningar. Stockholm, 1928

ur Svenska Touristföreningens årskrift 1929

Medevi brunn firade i fjol sitt 250-årsjubileum. Den kulturhistoriskamonografi, som Gustaf Näsström med anledning härav utgivit, har tackvare författarens sakkunskap, litterära förtjänster och konstnärligaintuition blivit en i alla avseenden förtjusande bok. Källan i Medevi varbekant redan under medeltiden. Man vet att munkarna i Vadstena klostervid midsommartid brukade draga till Medevi för att hålla vakt vidkällorna och välsigna vattnet. Först på 1670-talet började emellertid Medevisstorhetstid. Urban Hiärne kom över ett par buteljer med vatten frånMedevi, provade det med alla reagentia, som stodo den dåtida vetenskapentill buds: galläpple, violsirap, sublimat o. s. v., och fann att »det ickevar något gement eller ofullkomligt vatten utan en rätt martialisksurbrunn». Det var betydande kvantiteter som gingo åt i början, 15 å 16glas , om dagen pr individ. Ur Urban Hiärnes brunnsregler må anförasatt »Venus måste fullkomligen vara förvist från denna orten ochkärleksspel förbjudet och skytt som förgift». Bland ryktbara brunnsgäster underden följande tiden märkas Aurora Königsmarck, som tillbragte någraglada veckor vid Medevi säteri, Stanislav Leczinsky samt åtskilliga svenskakungliga personer. Under frihetstiden var Medevi om somrarnasamlingsplats för den högre aristokratien. Huruvida man då fortfarande höll strängtpå Hiärnes ovannämnda regel förmäles ej. Boken framträder isynnerligen förnäm utstyrsel och prydes av vackra illustrationer i koppartryck.

U. R-ck

Medevi recension